Aškalije su narod Arapskog porekla, oni danas žive kao manjina među manjinama, na Balkan su došli sa Osmalnijama iz Persijanskog carstva iz grada Aškelon po kome su i dobili ime. Kao zajednica koja obituje svuda u svetu a na prostorima Balkana preteženo su nastanjeni na Kosovu, i drugim delovima Srbije. Veliki broj Aškalija danas živi u dijaspori ima ih čak i u Kanadi i USA, gde je samo u Nemačkoj preko 6000 pripadnika Aškaliske nacionalne manjine.

Prema popisu stanovovništva iz 2002 godine u Republici Srbiji bilo je preko 600 pripadnika Aškaliskog naroda, a na popisu 2011 godine kao Aškalija se izjasnilo preko hiljadu lica. Prema popisu iz 2011 godine koji su organizovale privremene institucije Kosova na toj oblasti živi nešto više od 15 i po hiljada pripadnika te nacionalne manjine. Dok prema podacima Matice Aškalija iz Novog Sada samo u Vojvodini živi preko 20.000 pripadnika tog naroda.

Na osnovu povelje Ujedinjenih Nacija o ljudskim pravima i konvencije Helzinikuta za jednaka ljudska prava i manjine i oslanjajući se na odluke Aškaliskog Evropskog kongresa koji je održan 15. Februara 2003 godine proglašena Aškaliska zastava .